Ανάπτυξη σχολικής ετοιμότητας για παιδιά


Ανάπτυξη σχολικής ετοιμότητας παιδιών για ομαλή είσοδο στην Α’ Δημοτικού

“Θα μπορεί το παιδί μου να γράφει";
“Θα μπορεί να διαβάζει" ;
“Θα τα καταφέρει στο σχολείο" ;

Αυτά είναι μερικά από τα συνηθέστερα ερωτήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς, όταν το παιδί τους πρόκειται να πάει Α’ Δημοτικού.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι πως η σχολική ωριμότητα ενός παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τη χρονολογική ηλικία του. 


Ένα παιδί, για να είναι έτοιμο να πάει σχολείο, πρέπει να διαθέτει επαρκώς τις εξής ικανότητες:

1. Γλωσσικές δεξιότητες : Το παιδί θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προφορικές οδηγίες, να συνδέει ήχους με συλλαβές και γράμματα (φωνολογικές δεξιότητες) και να επικοινωνεί επαρκώς με τους γύρω του.

2. Λογικο-μαθηματικές δεξιότητες : Το παιδί θα πρέπει να κατέχει βασικές προμαθηματικές έννοιες (αντίληψη μεγεθών και ποσοτήτων), να ξέρει να μετράει μέχρι το 10 και να επιλύει απλά λογικά προβλήματα.

3. Κινητικές δεξιότητες : Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, τον αδρό συντονισμό (βάδιση, ισορροπία), τις γραφο-κινητικές δεξιότητες (χειρισμό μολυβιού, γραφή ονόματος, αντιγραφή σχεδίων, ζωγραφική, χρωματισμός μέσα σε πλαίσια), καθώς και δεξιότητες αυτο-εξυπηρέτησης (ντύσιμο, σίτιση, χρήση τουαλέτας).

4. Γνωστικές δεξιότητες : Ένα γνωστικά ώριμο παιδί έχει ανεπτυγμένη την απαιτούμενη για την Α’ δημοτικού ικανότητα της μνήμης, της συγκέντρωσης και του χωρο-χρονικού προσανατολισμού, ενώ γνωρίζει τα βασικά σχήματα και χρώματα, καθώς και τα μέρη του σώματός του.

5. Κοινωνικές δεξιότητες : Το κοινωνικά ώριμο παιδί είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με άλλα παιδιά, να παίξει μαζί τους αρμονικά, να τηρήσει κανόνες, να ακολουθήσει οδηγίες, να εκφράσει ειρηνικά τα θέλω και τις σκέψεις του στην ομάδα και γενικότερα, να συνεργαστεί τόσο με τους συνομήλικούς του όσο και με τους ενήλικες.

 


Το Ινστιτούτο αναλαμβάνει:

1. Την Αξιολόγηση του παιδιού μέσω έγκυρου σταθμισμένου τεστ, προκειμένου να ανιχνευτεί αν είναι έτοιμο να πάει σχολείο.

2. Την Προετοιμασία του παιδιού και την καλλιέργεια της σχολικής του ωριμότητας μέσω ειδικού προγράμματος ανάπτυξης των δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν.


 Αξιολόγηση

Η διεπιστημονική μας ομάδα αποτελείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του Α’ Τεστ.

Το Α’ Τεστ είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο προληπτικό τεστ έγκαιρης ανίχνευσης πιθανόν αναπτυξιακών προβλημάτων που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών, τα οποία ηλικιακά και νομικά είναι ένα χρόνο μακριά από τη φοίτησή τους στην Α’ Δημοτικού.

Ελέγχει κατά πόσο το παιδί διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάει να προληφθεί η σχολική αποτυχία, με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, επιθετικότητα).

Το Α’Τεστ έχει εγκυρότητα 97% και αξιοπιστία 99,8% 


 Προετοιμασία

Αν το αποτέλεσμα του ανιχνευτικού τεστ δείξει πως το παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμο να πάει σχολείο, η διεπιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου αναλαμβάνει τη σφαιρική θεραπευτική προσέγγιση των αδυναμιών του παιδιού και την ανάπτυξη όλων των τομέων στους οποίους υπολείπεται, μέσω ειδικά διαμορφωμένων στοχοθετημένων δραστηριοτήτων.

Το ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας του Ινστιτούτου, αναλόγως των αποτελεσμάτων του τεστ, περιλαμβάνει συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, λογοθεραπείας ή/και εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτικής γονέων.


Με το πέρας του προγράμματός μας, το παιδί έχει κατορθώσει να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα του εξασφαλίσουν μία ομαλή είσοδο στην Α’ Δημοτικού.