Ειδική Διαπαιδαγώγηση


Η
Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι ο συστηματικός τρόπος θεραπείας των γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από ειδικό παιδαγωγό και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με:

  •     Διαταραχές μάθησης (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσπραξία)
  •     Νοητική καθυστέρηση
  •     Διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  •     Αισθητηριακά ελλείμματα (προβλήματα όρασης / ακοής)
  •     Διαταραχές αυτιστικού φάσματος (asperger)
  •     Δυσκολίες προσαρμογής και συμπεριφοράς (άγχος, επιθετικότητα)


Το Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου περιλαμβάνει:

    Διδασκαλία ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, κατανόηση)

    Διδασκαλία ορθογραφίας (καταληκτική, παραγωγική, θεματική)

    Ανάπτυξη ικανοτήτων γραπτής έκφρασης

    Εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων

    Εμπλουτισμό λεξιλογίου

    Καλλιέργεια φωνολογικής επίγνωσης

    Ενίσχυση μαθηματικών δεξιοτήτων

    Ενίσχυση γνωστικο-αντιληπτικών ικανοτήτων (μνήμη, διατήρηση προσοχής, οπτική αντίληψη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη)

    Ενίσχυση χωρικών και χρονικών εννοιών

    Εφαρμογή προγράμματος οργάνωσης μελέτης

    Ψυχολογική στήριξη για ανάπτυξη αυτοεκτίμησης

    Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης (βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων)

    Οριοθέτηση συμπεριφοράς